Very Good (VG)
1978 ORIG, PTD SLV

Very Good (VG)
1978 ORIG, PTD SLV
473109198501